Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Ι.Ναοί - Εκκλησιαστικές Κοινότητες - Ι.Κλήρος ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ - ΓΙΑΛΒΑΤΣ (YALVAC)

ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ - ΓΙΑΛΒΑΤΣ (YALVAC)

Ἡ Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας, πού εἶχε ἀναδειχθεῖ σέ μιά ἀπό τίς σημαντικότερες πόλεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πρωτεύουσα τῆς Πισιδίας, ἡ πρώτη πού δέχθηκε τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ἕδρα Μητροπόλεως μέ δεκάδες Ἐπισκοπῶν, μέ τίς ἐπιδρομές τοῦ 14ου καί 15ου αἰώνα καταστράφηκε τελείως. Δέν ἔμειναν παρά ἐρείπια, τά ὁποῖα ὅμως εἶναι ἱκανά νά μᾶς θυμίζουν τό ἀρχαῖο μεγαλεῖο της. Ἐκεῖνο πού σέ μᾶς προσελκύει περισσότερο ἐνδιαφέρον εἶναι ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπό τόν μεγαλοπρεπῆ ναόν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού εἶχε χτιστεῖ τόν 5ον αἰώνα στή θέση πού ὑπῆρχε ἡ ἑβραϊκή Συναγωγή, στήν ὁποία εἶχε πρωτοκηρύξει ὁ μεγάλος Ἀπόστολος. Ἀκόμα σώζονται μερικά ψηφιδωτά στό δάπεδο τοῦ ναοῦ. Ἕνα, δέ, ὑπέροχο ψηφιδωτό – εἰκόνα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου – καθώς καί ἕνα τεμάχιο μαρμάρου μέ σταυρό ἀπό τόν ἄμβωνα τοῦ ναοῦ σώζονται στό Μουσεῖο τῆς διπλανῆς πόλης, πού φέρει τό ὄνομα Γιαλβάτς.

Ἡ πόλη Γιαλβάτς δημιουργήθηκε μετά τήν καταστροφή τῆς Ἀντιοχείας καί ἔμεναν ἐκεῖ καί κάποιες οἰκογένειες Χριστιανῶν Ἑλλήνων. Μέχρι τόν τελευταῖο διωγμό εἶχαν ἀπομείνει 500 περίπου Ὀρθόδοξοι Ρωμηοί. Τό χωριό εἶχε ναό ἀφιερωμένον στήν Παναγία.

Τά πολύτιμα στοιχεῖα τά ὁποῖα στή συνέχεια καταχωροῦμε γιά τούς ἱερούς ναούς τῆς Πισιδίας τά ἐρανισθήκαμε κυρίως ἀπό τίς ἐξαίρετες ἐκδόσεις τῆς Ἕνωσις Σπάρτης Μ. Ἀσίας : ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΠΙΣΙΔΙΑΣ, Χάρη Σαπουντζάκη, Η ΣΠΑΡΤΗ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ καί Η ΠΙΣΙΔΙΑ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ, Βάσου Η. Βογιατζόγλου.

antioxeia-1

1. Βυζαντινή Ἀντιόχεια Πισιδίας
2. Μωσαΐκά τοῦ ναοῦ
3. Βαπτιστήριον
4. Ι.Ν. Ἀποστόλου Παύλου
5. Α Ω μέ Σταυρό

Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Ι.Ναοί - Εκκλησιαστικές Κοινότητες - Ι.Κλήρος ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ - ΓΙΑΛΒΑΤΣ (YALVAC)