Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Ερειπωμένες Πόλεις Η ΚΩΝΑΝΗ

Η ΚΩΝΑΝΗ

Ἡ Κωνάνη (Τουρκ. CÜNEN) καί ἡ Μινασσός τῆς ὁποίας ἡ ὕπαρξη πιθανολογεῖται ἀφ᾽ἑνός μέν ἀπό νομίσματα τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀδριανοῦ (ΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΝΑΝΕΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑ) ἀπ᾽ὅπου συνάγεται καί ἡ στενή σχέση πόλεων, ἀφ᾽ἑτέρου δέ ἀπό ἐρείπια πού ἀνακάλυψε ὁ STERRET κοντά στό χωριό Μινασσίν.

 Ἄλλες ἐρειπωμένες πόλεις, πού ὑπῆρξαν ἕδρες Ἐπισκοπῶν.

Ἡ πόλη Λιμέναι περιγράφτηκε ἀπό τόν STERRET κοντά στό Ἐγιρδήρ ὅπου βρέθηκε καί ἐπιγραφή ΤΑ ΛΙΜΑΝΕΥΣ. Ἦταν ἕδρα Ἐπισκοπῆς τῆς Μητροπόλεως Πισιδίας.

Τά Ζώρζηλα ἤ Ζάρζηλα στήν περιοχή Πολυδωρίου. Ἦταν ἕδρα Ἐπισκοπῆς.

Ἡ Τύμανδος, στά βόρεια τῆς Σωζοπόλεως. Ἕδρα Ἐπισκοπῆς.

Ἡ Τιτυασσός, στά δυτικά τῆς Σωζοπόλεως. Ἕδρα Ἐπισκοπῆς.

Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Ερειπωμένες Πόλεις Η ΚΩΝΑΝΗ