Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Ερειπωμένες Πόλεις Η ΣΑΓΑΛΑΣΣΟΣ

Η ΣΑΓΑΛΑΣΣΟΣ

Ἡ τρίτη ἀπό τίς σπουδαιότερες πόλεις τῆς Πισιδίας Σαγαλασσός ἤ Σαγλασσός ἤ Σελλησός (σήμερα Ἀγλασοῦν ἤ Ἀγλασίν ἤ Σαγλασήν) βρισκόταν στή βόρεια Πισιδία στό ὄρος Σαγαλασσός, σέ θέση ὀχυρότατη πάνω ἀπό τίς ἐκβολές τοῦ Κέστρου (Ἀκ-σοῦ). Ἀπό διάφορες Αἰγυπτιακές πηγές γνωρίζουμε πώς στά τέλη τοῦ 15ου π.Χ. αἰώνα (1410 π.Χ.) ἕνα ἀπό τά ἰσχυρότερα φύλα τῆς περιοχῆς αὐτῆς ἦσαν οἱ Σαγαλάσσα, πού ἴσως ἔδοσαν τό ὄνομά τους στήν πόλη. Οἱ λαοί αὐτοί φέρονται, καθώς εἴδαμε προηγουμένως, σάν συγγενεῖς ἤ ὁπωσδήποτε σύμμαχοι τῶν Χετταίων ὅταν τό 1280 π.Χ. συνεκστρατεύουν μέ τό βασιλιά τους Χατουζίλ ἐναντίον τῆς Συρίας.

Ἄν πάρει κανείς ὑπ᾽ὄψη του τήν τεράστια ἔκταση τῶν ἐρειπίων της, τό εἶδος τῶν κτισμάτων καί τίς ἐπιγραφές, μπορεῖ, νά κατανοήσει εὔκολα γιατί ἀπό τήν ἐποχή ἀκόμα τοῦ Ἀντωνίνου τοῦ Εὐσεβοῦς (138-161 π.Χ.) ἡ Σαγαλασσός διεκδικοῦσε τήν πρώτη θέση ἀνάμεσα σέ ὅλες τίς πόλεις τῆς Πισιδίας. Νόμισμα μέ τήν ἐπιγραφή γύρω ἀπό τήν μορφή τοῦ Διονύσου ΠΡΩΤΗ ΠΙΣΙΔΩΝ-ΦΙΛΗ ΣΥΜΜΑΧΟΣ, ἀλλά καί πλῆθος ἐπιγραφές ὅπως π.χ. ἀπό ἐπιστύλιο ναοῦ : Η ΛΑΜΠΡΑ ΣΑΓΑΛΑΣΣΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΠΡΩΤΗ ΠΙΣΙΔΙΑΣ ΦΙΛΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΡΩΜΑΙΩΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΝ. Ὡστόσο ὕπαρξη «κοινοῦ» τῆς Πισιδίας πού θά εἶχε τήν ἕδρα του σέ αὐτή σάν μητρόπολη δέν ἔχει μέχρι σήμερα διαπιστωθεῖ. Οἱ κάτοικοι της, δωρικῆς καταγωγῆς, περισσότερο φιλοπόλεμοι ἀπό τούς ὁμόφυλους τους Σελγεῖς, φαίνονται λιγότερο ἀναπτυγμένοι ἐμπορικά, λόγω ἵσως τῆς ὀχυρῆς θέσης της. Τόν 6ο αἰώνα π. Χ. ἡ πόλη ἀναφέρεται σάν μιά ἀπό τίς 26 πόλεις τῆς Πισιδίας, χωρίς ὅμως, ὅπως φαίνεται, ἰδιαίτερο ἱστορικό ἐνδιαφέρον, ἐνῶ στά ἐκκλησιαστικά χρονικά εἶναι ἡ πρώτη ἐπισκοπή τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Ἀντιοχείας Πισιδίας. Ἀπό τήν ἀρχαία Σαγαλασσό σήμερα ἐλάχιστα μόνο ἐρείπια (Ἀκρόπολης, θεάτρου, ἀγορᾶς, ναῶν καί τάφων) σώζονται, πιθανόν λόγω κάποιου δυνατοῦ σεισμοῦ, πού δέν ἄφησε τίποτα ὄρθιο.1

1 Η ΠΙΣΙΔΙΑ, Β. Βογιατζόγλου, σελ 72 & 74.

sagalassos

Aπό βιβλίο Η ΠΙΣΙΔΙΑ, Β. Βογιατζόγλου, σελ. 88.

sagalasos-2

Σαγαλασσός (Βιβλίο Η ΠΙΣΙΔΙΑ, Β. Βογιατζόγλου, σελ. 73).

sagalassos-3

Περίστηλος Ναός Κορινθιακοῦ ρυθμοῦ στή Σαγαλασσό, ἀφιερωμένος στόν Ρώμης Ἀντωνίνο Πίο.

Ιστορία Ιστορία Ι.Μ.Πισιδίας Ερειπωμένες Πόλεις Η ΣΑΓΑΛΑΣΣΟΣ