Άγιοι Πισιδίας και Ατταλείας ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

agioi-pisidias

Τούς Ἁγίους ἐν Ὕμνοις ἀνευφημήσωμεν, τῆς Πισιδίας τόν κόσμον καί Παρακλήτου καρπούς, τούς ἀθλήσαντας, στερρῶς, ὑπέρ τῆς πίστεως· Παῦλον ἱδρύσαντα ἐκεῖ Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ καί Μάρτυρας σύν Ὁσίοις, Ἐπισκόπους καί Ἀποστόλους, σύν Ἀθληταῖς καί Νεομάρτυσι.

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ **

Ἦχος πλ. α΄ Τῇ Ὑπερμάχῳ. Θείους Προστάτας Πισιδίας εὐφημήσωμεν, ἐν ἐγκωμίοις τε καί ὕμνοις οἱ φιλέορτοι, θεῖον Παῦλον, Ἱερεῖς τε καί Ἱεράρχας, Ἀποστόλους, Ὁσίους τε καί Μάρτυρας, Νεομάρτυρας τῆς πίστεως ἀγλαΐσματα· τούτοις εἴπωμεν· θεοδόξαστοι χαίρετε.

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ **

Δεῦτε Πισιδίας τούς φωταυγεῖς, μεγάλους ἀστέρας, καί ἁγίους πανευκλεεῖς, τιμήσωμεν ὕμνοις, ὡς φύλακας προστάτας, πάντων τῶν Ὀρθοδόξων, τιμώντων Κύριον.

 

Σημ. Οἱ ὕμνοι οἱ ὁποῖοι σημειοῦνται μέ ἕναν ἀστερίσκο * ἔχουν ποιηθεῖ ἀπό τόν ἀείμνηστον Γέροντα Γεράσιμον Μικραγιαννανίτην, Ὑμνογράφον τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί δημοσιεύονται στήν ἔκδοσή μας αὐτή μέ τήν ἄδεια τῆς κληρονόμου τοῦ ὑμνογραφικοῦ ἔργου αὐτοῦ, Ἀδελφότητος Ὑμνογράφου, Καλύβης Τιμίου Προδρόμου Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης.

Ὅσοι, δέ, ὕμνοι σημειοῦνται μέ δύο ἀστερίσκους ** εἶναι ποιήματα τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Νικοδήμου Ἀεράκη, Ἱεροκήρυκος-Ὑμνογράφου.

Άγιοι Πισιδίας και Ατταλείας ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΠΙΣΙΔΙΑΣ