Μάρτυρες ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΝΕΣΤΩΡ ΚΑΙ ΤΡΙΒΙΜΙΟΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΝΕΣΤΩΡ ΚΑΙ ΤΡΙΒΙΜΙΟΣ

Κατήγοντο ἀπό τήν Πέργη. Κατά τόν διωγμόν τοῦ Δεκίου (249-251) τούς συνέλαβαν καί τούς παρέδωσαν στόν ἡγεμόνα τῆς χώρας. Ἐπειδή ὁμολόγησαν μέ θάρρος τήν πίστη των στόν Χριστό ὡς ἀληθινό Θεό σκληρά τούς βασάνισαν. Ἀφοῦ τούς γύμνωσαν τούς χτυποῦσαν μέ μαστίγια ἀπό βούνευρα ξηρά. Μετά τούς κρέμασαν καί τούς ξέσχιζαν μέ σιδερένια νύχια. Ἐπειδή ἔμειναν ἀμετακίνητοι στήν πίστη τους πρός τόν Χριστό, τελικά ἀποκεφαλίσθηκαν καί ἔτσι ἔλαβαν τά στεφάνια τοῦ μαρτυρίου.

Ἡ μνήμη τους ἑορτάζεται τήν 2α Μαρτίου.

 

nestwr-trivimios-1

ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΒΙΜΙΟΥ

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

Ἦχος α΄ Χορός Ἀγγελικός.

Δυάς ἡ εὐκλεής τῶν κλεινῶν Ἀθλοφόρων, ἐδόξασε λαμπρῶς τήν Ἁγίαν Τριάδα, ὁ Νέστωρ ὁ ἔνδοξος, σύν Τριβιμίῳ ἐνθέῳ, ἐναθλήσαντες καί τόν ἐχθρόν καθελόντες· ὅθεν πάντοτε, ὑπέρ ἡμῶν δυσωποῦσι, τόν μόνον φιλάνθρωπον.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Ἦχος δ΄ Ἐπεφάνης σήμερον.

ς ὁπλῖται ἄριστοι τῆς ἀληθείας, τόν τοῦ ψεύδους ἄρχοντα κατετροπώσασθε στερρῶς, σύν Τριβιμίῳ Νέστωρ ἔνδοξε, τῆς εὐσεβείας τόν λόγον κηρύξαντες.

 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

Πλοῦτον εὐσεβείας διατρανοῖ, Νέστωρ ὁ θεόφρων αἵμασι μαρτυρικοῖς, πίστεως δέ ρώμην Τριβίμιος ἐκλάμπει καί ἄμφω τό τοῦ Λόγου, πάθος δοξάζουσι.

nestwr-trivimios-2

Μάρτυρες ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΝΕΣΤΩΡ ΚΑΙ ΤΡΙΒΙΜΙΟΣ