Μάρτυρες ΟΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

ΟΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

dekapente-xiliades-1Στό Συναξάριο τῆς 16ης Ἰουλίου τοῦ Μηναίου τῆς Ἐκκλησίας καθώς καί τοῦ Μεγάλου Συναξαριστῆ γράφεται μόνον «Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ οἱ ἅγιοι Μάρτυρες οἱ ἐν Πισιδίᾳ, ὄντες χιλιάδες δεκαπέντε, ξίφει τελειοῦνται. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ αἱ Ἅγιαι Μάρτυρες γυναῖκες, πολλαί οὖσαι, ξίφει τελειοῦνται». Στό δέ Συναξάριον τῆς ἑπομένης ἡμέρας, 17ης Ἰουλίου, τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Μαρίνης μεταξύ ἄλλων γράφεται : «Ὁ Ἔπαρχος ἀκούσας πῶς ὁμολογοῦσαν τόν Χριστόν Θεόν καί Βασιλέα των... προσέταξε νά θανατώσουν, ὅσους ἐπίστευσαν. .... καί ἐφόνευσαν ἄνδρας χιλιάδας δεκαπέντε, χωρίς τάς γυναῖκας πού δέν τάς ἐμέτρησαν. Οἵτινες ὅλοι βαπτισθέντες μέ τό ἅγιον αἷμα των δέν ἐχρειάσθησαν ἄλλο βάπτισμα, γενόμενοι θυσία τῷ Θεῷ καί ὁλοκαύτωσις ἀπῆλθον εἰς τήν αἰώνιον βασιλείαν οἱ τρισμακάριοι».

Ἀπό αὐτά καταφαίνεται ὅτι ὁ θεῖος σπόρος τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ πού εἶχε ρίξει ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος στόν πνευματικό ἀγρό τῆς Πισιδίας ἀπό τήν πρώτη του Ἀποστολική περιοδεία στήν Ἀντιόχεια καί τήν γύρω περιοχή τῆς Πισιδίας, εἶχε ἀποδώσει πλούσιους καρπούς, ὥστε νά ἀναδειχθοῦν τόσες χιλιάδες Μαρτύρων. Καί ἀκόμα ὅτι ἡ πίστη τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Πισιδίας δέν ἦταν ἐπιφανειακή καί τυπική. Εἶχε ριζώσει βαθιά στίς ψυχές τους καί ἦταν ἀποφασισμένοι νά ὑποστοῦν τά πιό σκληρά βασανιστήρια καί κάθε εἴδους θυσία, γιά νά μείνουν πιστοί μέχρι θανάτου καί νά λάβουν παρά τοῦ Ἀγωνοθέτου Κυρίου τόν στέφανον τῆς ζωῆς. 

 dekapente-xiliades-2

Ἀσημένιος Σταυρός ἀπό τό Ναό τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου.

(Συλλογή Ἕνωσης Σπάρτης Μ. Ἀσίας).

 

 

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ**

Ἦχος δ΄ Ταχύ προκατάλαβε.

Στρατός θεοσύλλεκτος, παρεμβολή ἱερά, γενναίως ἀθλήσαντες ὑπέρ τῆς δόξης Χριστοῦ ἐν Πισιδίᾳ χώρᾳ, Μάρτυρες τοῦ Κυρίου δεκαπεντακισχίλιοι, λύσαντες δι᾿ἀγώνων, τήν πολύθεον πλάνην· διό ὑμῶν τήν θυσίαν, πάντες δοξάζομεν.

 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ**

Ἦχος β΄ Τά ἄνω ζητῶν.

Μάρτυρες στεῤῥοί Δεκαπεντακισχίλιοι, ἐνθέρμως ὁμοῦ, πρεσβεύσατε τῷ Κτίσαντι, ἐλεῆσαι ἅπαντας, τούς τιμῶντας ὕμνοις τήν ἔνδοξον, ἐν οὐρανοῖς κατάπαυσιν ἡμῶν, καί δοῦναι τήν χάριν τῆς θεώσεως.

 

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ**

Δεῦτε εὐφημήσωμεν οἱ πιστοί, θείοις ἐγκωμίοις, τῶν μαρτύρων θεῖον χορόν, δεκαπεντακισχιλίων, ὁμοῦ ἀναιρεθέντων ἐν χώρᾳ Πισιδίας, ὑπέρ τῆς πίστεως.

dekapente-xiliades-3

Μάρτυρες ΟΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ