Μάρτυρες

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΝΕΣΤΩΡ ΚΑΙ ΤΡΙΒΙΜΙΟΣ

Κατήγοντο ἀπό τήν Πέργη. Κατά τόν διωγμόν τοῦ Δεκίου (249-251) τούς συνέλαβαν καί τούς παρέδωσαν στόν ἡγεμόνα τῆς χώρας. Ἐπειδή ὁμολόγησαν μέ θάρρος τήν πίστη των στόν Χριστό ὡς ἀληθινό Θεό σκληρά τούς βασάνισαν. Ἀφοῦ τούς γύμνωσαν τούς χτυποῦσαν μέ μαστίγια ἀπό βούνευρα ξηρά. Μετά τούς κρέμασαν καί τούς ξέσχιζαν μέ σιδερένια νύχια. Ἐπειδή ἔμειναν ἀμετακίνητοι στήν πίστη τους πρός τόν Χριστό, τελικά ἀποκεφαλίσθηκαν καί ἔτσι ἔλαβαν τά στεφάνια τοῦ μαρτυρίου.

Ἡ μνήμη τους ἑορτάζεται τήν 2α Μαρτίου.

Περισσότερα...

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΕΣΠΕΡΟΣ, ΖΩΗ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ

Ἕσπερος καί ἡ Ζωή μέ τά δύο παιδιά τους Κυριακό καί Θεόδουλο ζοῦσαν στήν Ἀττάλεια κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Ἀδριανοῦ (124) καί ἦσαν δοῦλοι ἑνός πλούσιου εἰδωλολάτρη, πού ὀνομαζόταν Κάταλλος. Ὁ Ἕσπερος καί ἡ οἰκογένειά του εἶχαν γίνει χριστιανοί καί μέ τό πέρασμα τοῦ χρόνου δέν μποροῦσαν νά ὑποφέρουν νά ζοῦν σ᾿ἕνα εἰδωλολατρικό περιβάλλον καί νά ὑπηρετοῦν ἀνθρώπους πού λάτρευαν τά εἴδωλα καί συχνά προσέφεραν θυσίες σ᾿αὐτά. Αἰσθάνονταν ὅτι κατά τά σώματά τους ἦσαν δοῦλοι, ἀλλά οἱ ψυχές τους εἶχαν ἀποκτήσει τήν ἐλευθερία, πού ὁ Χριστός τούς ἐχάρισε.

Περισσότερα...

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΑΡΚΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΟΣ (ἕτερος), ΕΞ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

markos-stefanos-markos-1Κατήγοντο ἀπό τήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας. Ἔζησαν κατά τούς χρόνους τοῦ Διοκλητιανοῦ. Τό 290 συνελήφθησαν ἀπό τόν ἡγεμόνα Μάγνο ὡς χριστιανοί, ὁμολόγησαν μέ παρρησία τήν πίστη τους στόν ἕνα Θεό καί Σωτῆρα Ἰησοῦν Χριστό. Ὑπέστησαν πολλά βασανιστήρια καί ἐπειδή δέν δέχθηκαν νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστό, ἀποκεφαλίσθηκαν καί ἔλαβαν τά στεφάνια τοῦ μαρτυρίου.

Ἡ μνήμη τους ἑορτάζεται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας τήν 22α Νοεμβρίου.

Περισσότερα...

ΟΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ

dekapente-xiliades-1-thΣτό Συναξάριο τῆς 16ης Ἰουλίου τοῦ Μηναίου τῆς Ἐκκλησίας καθώς καί τοῦ Μεγάλου Συναξαριστῆ γράφεται μόνον «Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ οἱ ἅγιοι Μάρτυρες οἱ ἐν Πισιδίᾳ, ὄντες χιλιάδες δεκαπέντε, ξίφει τελειοῦνται. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ αἱ Ἅγιαι Μάρτυρες γυναῖκες, πολλαί οὖσαι, ξίφει τελειοῦνται». Στό δέ Συναξάριον τῆς ἑπομένης ἡμέρας, 17ης Ἰουλίου, τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Μαρίνης μεταξύ ἄλλων γράφεται : «Ὁ Ἔπαρχος ἀκούσας πῶς ὁμολογοῦσαν τόν Χριστόν Θεόν καί Βασιλέα των... προσέταξε νά θανατώσουν, ὅσους ἐπίστευσαν. .... καί ἐφόνευσαν ἄνδρας χιλιάδας δεκαπέντε, χωρίς τάς γυναῖκας πού δέν τάς ἐμέτρησαν. Οἵτινες ὅλοι βαπτισθέντες μέ τό ἅγιον αἷμα των δέν ἐχρειάσθησαν ἄλλο βάπτισμα, γενόμενοι θυσία τῷ Θεῷ καί ὁλοκαύτωσις ἀπῆλθον εἰς τήν αἰώνιον βασιλείαν οἱ τρισμακάριοι».

Περισσότερα...

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΟΣ

Οἱ Ἅγιοι Λέων καί Παρηγόριος ζοῦσαν στά Πάταρα τῆς Λυκίας καί μεταξύ των εἶχε δημιουργηθεῖ στενός πνευματικός δεσμός. Στά δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια τῶν διωγμῶν ἐφάρμοζαν τήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «παρακαλεῖτε ἀλλήλους καί οἰκοδομεῖτε εἷς τόν ἕνα».1 Ἐνίσχυε ὁ ἕνας τόν ἄλλον στήν πίστη καί στόν δρόμο τῆς ἀρετῆς.

Περισσότερα...

Τελευταία Άρθρα